Общи Условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТВОРИМ ЗАЕДНО ЕООД, гр. Плевен, ж.к. Дружба блок 428, вх Г , ап 4, БУЛСТАТ 204657522, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин tvorimzaedno.bg, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на доставчика: ТВОРИМ ЗАЕДНО ЕООД
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Плевен, ж.к. Дружба блок 428, вх Г , ап 4
 • Данни за кореспонденция: гр. Плевен, ж.к. Дружба блок 428, вх Г , ап 4
 • e-mail: tvorim_zaedno@abv.bg
 • тел: +359 878 460 293
 • Вписване в публични регистри: БУЛСТАТ 204657522
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 430900
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2,
тел.: +359 2 91 53 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН e достъпен на адрес в Интернет tvorimzaedno.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес tvorimzaedno.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикътсе задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и регистрирането си, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, като в случай на промяна своевременно ги актуализира.

(6) За регистрация на Ползвателя не може да се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. (1) Ползвателят извършва покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят до този момент няма регистрация;
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с потребителско име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Потвърждаване на поръчката.

Чл. 8. (1) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

(2) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.tvorimzaedno.bg и получи номера на своята електронна поръчка.

(3) Доставчикът изпраща информация за направената поръчка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(4) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) С цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в страницата на всяка стока на сайта www.tvorimzaedno.bg.

(2) Цената на стоките, с включени всички данъци, се определя от Доставчика.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи не е включена в цената на стоките и се предоставя като информация на Ползвателите след избиране на стоките за извършване на покупко-продажба; възможни са минимални отклонения в цената на доставката при превишаване на очакваното от клиента тегло и размери на пратката.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Доставчика, преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчикът не носи отговорност, т.е. публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(7) Преди финализиране на покупко-продажбата Доставчикът посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 10. За доставки на територията на Република България,Потребителят заплаща на Доставчика цената на стоките и тяхната доставка в момента на получаването им.

Чл. 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.tvorimzaedno.bg в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, във вида, в който е получена, като транспортните разходи са за сметка на Ползвателя.

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Правото на отказ съществува, за да позволи на Ползвателя да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

Чл. 12. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага със заявените стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.

(2) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адреса, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес www.tvorimzaedno.bg

(4) С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина, Ползвателите се съгласяват да получават съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своето потребителско име и / или парола, Ползвателят може да се свърже с Доставчика и в срок от три работни дни да получи потребителското си име и временна парола на имейла, с който е регистриран в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.tvorimzaedno.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

IX. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН – NEWSLETTER

Чл. 18. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител дава съгласието си да получава информационни бюлетини от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.tvorimzaedno.bg, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Ползвателите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.tvorimzaedno.bg

(Последна актуализация 18.09.2017г.)