Политика за Поверителност

Като използвате уебсайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.tvorimzaedno.bg и/или като предоставяте лични данни, Вие се съгласявате с обработването на Вашите лични данни по начина, указан в тази Декларация. Ако не сте съгласни с тази Декларация, моля, не използвайте този уебсайт и не предоставяйте личните си данни.

Чл. 1. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

(3) Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(4) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл.2. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

(2) Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения от Доставчика, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(3) Потребителският профил на конкретен Ползвател може да бъде заличен от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при изразено желание от страна на Ползвателя.