Проекти

ТВОРИМ ЗАЕДНО ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-1247-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Обща стойност: 4 244,00 лв., от които 3607,40 лв. европейско и 636,60 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 26.06.2020 г. и е с продължителност до 3 месеца.